زمان

مولفه زمان برای گارلری حور بسیار درخشنده است .

نور

مولفه نور برای گارلری حور بسیار زیباست .

سرعت

مولفه سرعت برای گارلری حور بسیار حیاتی است .

پیـــشـــنـــهـــادات منـــاســـبـــتـــی